• +420 517 383 470 (recepce)
  • +420 517 383 472 (restaurace)
  • info@hotel-arkada.cz
  • Náměstí Svobody 32, 685 01 Bučovice

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej ubytovacích služeb prostřednictvím webových stránek a rezervačního formuláře na internetové adrese www.hotel-arkada.cz
obchodní společnosti

SardaMedTech, s.r.o.
se sídlem Topolová 1418, 68401 Slavkov u Brna
identifikační číslo: 27685691
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu v Brně, oddíl C, vložka 51958

Provozovna: Hotel Arkáda, nám.Svobody 32, 68501 Bučovice
 

Úvodní ustanovení

Ubytovaní klienti se řídí právním řádem České republiky na základě českého práva a ubytovacím řádem hotelu Arkáda. Ubytovaný host přijímá ubytovací řád jako smluvní podmínku ubytování a je povinen dodržovat jeho ustanovení.

Každý host je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel. Ubytovací řád je uveřejněn na internetových stránkách hotelu Arkáda, a také je vyvěšen na nástěnce hotelu.

Ubytovací řád hotelu Arkáda je ke stažení zde: Ubytovací řád.

 
Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) SardaMedTech,s.r.o.,Topolová 1418, 68401 Slavkov u Brna, IČ: 27685691, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51958, provozovna: Hotel Arkáda  nám. Svobody32, 68501 Bučovice  upravují vzájemný smluvní vztah mezi společností SardaMedTech s.r.o., Hotel Arkáda , a fyzickou osobou, která pobyt objednává (dále jen „klient“).

Článek I. – Předmět smluvního vztahu

Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při pronájmu hotelových pokojů pro ubytování a jiných služeb hotelu jako jednotlivé služby dle individuálního požadavku zákazníka.

Článek II. – Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi klientem a hotelem vzniká potvrzením objednávky pobytu ze strany hotelu. Hotel se zavazuje poskytnout klientovi pobyt a zabezpečit ve sjednaném rozsahu a kvalitě sjednané služby (dále jen „pobyt“) a klientovi vzniká závazek zaplatit hotelu smluvenou cenu.

Článek III. – Objednávka pobytu, cena a platba

3.1 Objednávka pobytu

3.2 Host je povinen za ubytování a jím využité další služby zaplatit dohodnuté smluvní ceny.
Cena pobytu vychází z požadavků klienta na pobyt a poskytované služby a je sestavena
na základě aktuálního ceníku Hotelu a poplatků souvisejících s ubytováním (např. poplatek
z pobytu obci, poplatek za doplňkové služby atd.).

3.3. Hotel si vyhrazuje právo upravit ceny v případě, že v době od přijetí objednávky
do uskutečnění pobytu dojde ke změně právních a zejména daňových předpisů a k dalším
změnám z důvodů tzv. vyšší moci. V takovém případě je Hotel povinen klienta o úpravě
ceny bez zbytečného odkladu upozornit, a to nejpozději při zahájení pobytu.
Ceny poskytovaných služeb jsou uvedeny v rezervačním formulaři, aktuálně platném katalogu, cenících, nabídkových listech nebo na www.hotel-arkada.cz.

Typy slev a zvýhodnění

Podmínky poskytnutí slevy

Článek IV. –  Platební podmínky

4.1 Hotel je oprávněn stanovit zálohu za cenu pobytu a její výši. Platební podmínky a způsob
platby jsou uvedeny v rezervaci pobytu. Platbou je uzavřena ubytovací smlouva a rezervace
je závazná pro obě smluvní strany a současně klient úhradou zálohy vyjadřuje svůj souhlas
se Všeobecnými obchodními podmínkami hotelu včetně storno podmínek a z nich
vyplývající případné povinnosti úhrady sankčního storno poplatku formou jednostranného
zápočtu.

4.2 Klient je povinen zálohu uhradit ve lhůtě a dle podmínek uvedených ve výzvě k úhradě.
V případě neuhrazení zálohy řádně a včas se rezervace klienta ruší a Hotel není povinen
rezervovat pro klienta pobyt ani poskytnout klientovi další služby. Služby považujeme za uhrazené dnem připsání platby na účet hotelu.

4.3 Jakmile Hotel obdrží od klienta rezervaci v písemné formě, vystaví současně s potvrzením
rezervace klientovi výzvu k úhradě zálohy znějící obvykle na výši 50 % z předpokládané ceny
ubytování a objednaných stravovacích a dalších služeb, kterou zašle klientovi na e-mailovou
adresu uvedenou klientem v rezervaci. Údaje nezbytné k provedení úhrady zálohy jsou
uvedeny ve výzvě k úhradě.

4.4  V případě, že z časových důvodů nebude možné zaplatit zálohu předem (obvykle záloha
není požadována pouze v případě pobytů rezervovaných tři a méně kalendářních dnů před
požadovaným dnem nástupu k ubytování), pak úhrada pobytu musí být provedena v plné
výši, a to v okamžiku nástupu k ubytování před poskytnutím první služby.

4.5 Cena pobytu, nebo její zbývající část po uhrazení zálohy, je splatná nejpozději při zahájení
pobytu. Cena dalších služeb poskytnutých Hotelem klientovi během jeho pobytu je splatná
průběžně dle využití služeb klientem, nejpozději však při ukončení pobytu.

4.6 Pro vystavení dárkového poukazu je podmínkou zaplacení 100% ceny dárkového poukazu. Zakoupené dárkové vouchery, dárkové poukazy jsou nevratné. Tyto platí
po dobu trvání na nich uvedených, obvykle 12 měsíců od data vystavení. Nebudou-li tyto
vyčerpány v době své platnosti, Hotel nenabízí žádnou finanční náhradu. Změna služeb,
na které jsou dárkové vouchery, dárkové poukazy vystaveny, není možná.

4.7  U skupin od 10 osob výše záloh a časový rozvrh plateb je stanoven, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, takto:

  1. a) u pobytů je zákazník povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit zálohu ve výši 50 % předem stanovené ceny, doplatek je zákazník povinen uhradit nejpozději 30 dnů před nástupem skupiny na pobyt. Při porušení tohoto závazku má hotel právo od smlouvy odstoupit.
  2. b) v případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 30 dnů před zahájením zájezdu je zákazník povinen uhradit 100% předem stanovené ceny již při vzniku smluvního vztahu.
  3. c) je-li pobyt objednán ve lhůtě kratší než 3 dny před nástupem na pobyt, může klient provést úhradu objednaných služeb na místě v den nástupu na pobyt.

Způsoby platby

V případě, že klient zkrátí dojednanou délku pobytu v hotelu, hotel má právo vyúčtovat klientovi plnou výši dojednané ceny za celou délku objednaného pobytu.

Článek V. – Základní práva a povinnosti zákazníka

5.1 Práva zákazníka: a) právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb, b) právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách, c) právo kdykoliv před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb odstoupit od smlouvy dle článku VI, d) právo na reklamaci vad

5.2 Povinnosti zákazníka: a) poskytnout hotelu součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět požadované údaje v objednávce vč. nahlášení jakýchkoliv změn takových údajů, b) bez zbytečného odkladu sdělovat hotelu své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb, c) převzít od hotelu doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení d) v případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen takové odstoupení od smlouvy hotelu oznámit a zaplatit odstupné dle uvedených storno podmínek

Článek VI. – Základní povinnosti hotelu

  1. a)      poskytnout klientovi veškeré informace k pobytu b) zabezpečit klientovi pobyt na základě potvrzené objednávky a v souladu s obecně závaznými právními předpisy c) v případě odstoupení od uzavřené smlouvy ze strany klienta vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna rozdíl ceny mezi již zaplaceným pobytem a příslušnými stornovacími poplatky

Článek VII. – Odstoupení od smlouvy a stornovací podmínky

Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od smlouvy. Smluvní vztah je zrušen
a účast stornována ke dni, kdy je písemnou formou odstoupení (storno pobytu) oznámeno hotelu. V tomto případě má hotel právo účtovat odstupné / stornopoplatky (smluvní pokutu). Odstupné je splatné ihned. Po odečtení odstupného z celkové ceny pobytu obdrží zákazník zpět zbytek ze zaplacené částky. Pokud by výše odstupného (stornopoplatků) byla vyšší než zaplacená záloha, je klient povinen uhradit částku rovnající se výši odstupného (stornopoplatků).

Stornovací poplatky

V případě storna jedné ze dvou osob v potvrzené objednávce pobytu ubytování ve 2lůžkovém pokoji, je klient povinen doplatit příplatek za neobsazené lůžko ve výši ceny ubytování druhé osoby ve 2lůžkovém pokoji.

Článek VIII. – Reklamace

8.1. Je-li rozsah nebo kvalita poskytovaných služeb Hotelu prokazatelně nižší než bylo sjednáno v potvrzené rezervaci, má klient právo na reklamaci. V případě oprávněné reklamace má klient právo na odstranění zjištěného nedostatku, poskytnutí náhradního plnění nebo na slevu z ceny poskytnutého plnění. V případě, že klient z důvodů na své straně nevyužije objednané služby, nevzniká mu nárok na náhradu ani na slevu.

8.2. V případě reklamace služeb je klient povinen uplatnit své požadavky na nedostatky a závady bez zbytečného odkladu přímo u poskytovatele služeb v době pobytu a v místě konání pobytu tak, aby mohly být odstraněny ihned na místě. Pokud toto není možné, sepíše s Hotelem písemnou reklamaci ve dvou vyhotoveních s podpisy obou stran. Pokud nebude reklamace podána ihned, zmenšuje se nebo zaniká nárok klienta na náhradu později vzniklých škod, kterým mohl včasným podáním zabránit.

8.3. V případě ubytování se za předmět reklamace nepovažují škody a majetkové újmy, které vznikly klientovou vinou nebo spoluvinou. Klient nese odpovědnost za škody, které způsobí na vybavení pokoje či hotelu. Hotel má své procesy nastaveny tak, aby v uklizeném pokoji připraveném pro příjezd klienta bylo vše bez závad a plně funkční, je proto doporučeno klientům, aby si pokoj před zahájením jeho prvního užívání zkontrolovali a veškeré nesrovnalosti ihned nahlásili na recepci. Pouze tento postup je průkazný. Jakýkoliv jiný postup bude vycházet z nastavených procesů na straně hotelu.

8.4.  Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu.

Označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právními předpisy se bude řídit vztah mezi ubytovaným hostem a ubytovatelem založený smlouvou o ubytování: Česká republika.

Údaj o jazyku, ve kterém bude ubytovaný host s ubytovatelem jednat za trvání smlouvy o ubytování a ve kterém poskytne ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje: český jazyk.

Článek IX. – Využití osobních údajů

Od našich hostů a návštěvníků webových stránek získáváme osobní údaje, které zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Více v samostatném dokumentu Informace o zpracování osobních údajů.

Článek X. – Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2020 a ruší všechny předchozí platné podmínky.
Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto podmínek zůstávají v platnosti a řídí se podmínkami platnými v době jejich vzniku.