• +420 517 383 470 (recepce)
  • +420 517 383 472 (restaurace)
  • info@hotel-arkada.cz
  • Náměstí Svobody 32, 685 01 Bučovice

Zpracování osobních údajů

Informace o zpracovávání osobních údajů

Společnost SardaMedTech s. r. o., IČO: 27685691, se sídlem Topolová 1418,68401 Slavkov u Brna, provozovna Hotel Arkáda,nám.Svobody 32, 68501 Bučovice („Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy.

Evidované osobní údaje a účel zpracování

Za účelem plnění ubytovací smlouvy, zákonem povinné vedení evidenční a domovní knihy jsou zpracovávány tyto osobní údaje: jméno, adresa, stát, datum narození, číslo dokladu totožnosti, adresa bydliště, telefon, e-mail, účel pobytu.

Osobní údaje jsou získány od subjektu údajů, ze zprostředkovatelské agentury či rezervačního portálu. Z důvodu oprávněného zájmu (ochrany majetku), jsou zpracovávány i kamerové záznamy.

Za statistickými a marketingovými účely zpracovává hotel také cookies, pokud je má návštěvník webu v počítači povoleny (IP adresa, datum, čas a doba návštěvy webu, zdrojové URL, seznam navštívených podstránek).

 Způsob zpracování

Osobní údaje zpracovává hotel manuálně i automatizovaně prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů na základě smluv o zpracování osobních údajů.

Délka archivace

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně danou zákonem nebo dokud nepomine účel evidence – evidence hostů 180 dní, evidenční a domovní kniha 6 let, kamerové záznamy 7 dní.

Poskytování údajů

Hotel neposkytuje osobní údaje hostů a návštěvníků webu třetím osobám ani do třetích zemí mimo EU. Vybrané osobní údaje poskytuje hotel pouze vyžádají-li si je subjekty oprávněné ze zvláštního zákona (Policie ČR, Městský úřad).

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů (host) má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných hotelem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Subjekt údajů má dále právo získat od hotelu osobní údaje, které se ho týkají a jež dříve poskytnul. Hotel na základě žádosti subjektu údajů poskytne údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci (nevztahuje se na osobní údaje zpracovávané automatizovaně).

Host může svá práva uplatnit osobně, písemně nebo elektronicky (info@hotel-arkada.cz), nelze telefonicky. Hotel je oprávněn ověřit si dostupnými prostředky identitu hosta.

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

PODMÍNKY SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY (MARKETINGOVÝ SOUHLAS)

Tímto uvádíme podmínky, za nichž žádáme o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro marketingové účely v rámci provozu Hotelu a restaurace Arkáda, a to za následujících podmínek:

Kdo bude oprávněn zpracovávat údaje na základě souhlasu pro marketingové účely?:
Na základě vašeho souhlasu pro marketingové účely mohou být údaje zpracovávány společnosti SardaMedTech,s.r.o. provozující Hotel Arkáda (dále jen „Správce osobních údajů“), tedy SardaMedTech s. r. o., IČO: 27685691, se sídlem Topolová 1418,68401 Slavkov u Brna, provozovna Hotel Arkáda,nám.Svobody 32, 68501.

Jaké údaje budou na základě souhlasu pro marketingové účely zpracovávány?:
Na základě vašeho souhlasu pro marketingové účely muže Správce osobních údajů zpracovávat osobní a jiné údaje týkající se vás či vaší společnosti (dále jen „Údaje“): jméno, příjmení, název společnosti, kontaktní informace a emailovou adresu. Tyto údaje jsou shromažďovány v různé době a různými způsoby, kterými Správce údajů v souvislosti se svou činností přichází do kontaktu s vámi nebo vaší společností, a to během osobních rozhovorů, telefonicky, e-mailem, prostřednictvím interaktivních on-line formulářů a dopisem.

Za jakým účelem budou údaje na základě souhlasu pro marketingové účely zpracovávány?:
Na základě vašeho souhlasu pro marketingové účely mohou být Údaje Správcem osobních údajů zpracovávány za účelem nabídky produktů a služeb ze strany Správce osobních údajů a spolupracujících třetích stran, případně také prostřednictvím elektronických kanálů, a dále za účelem marketingového zpracování, analýzy a profilování, s cílem upravit na míru objednávku dle vašich potřeb či potřeb vaší společnosti a zvýšit kvalitu daných služeb a produktů.

Jaká je doba trvání souhlasu pro marketingové účely?:
Údaje budou zpracovávány od okamžiku, kdy je souhlas pro marketingové účely udělen, (I) na dobu určitou, a to 10 let; nebo (II) do doby odvolání daného souhlasu.

Vaše práva plynoucí ze souhlasů: Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován dobrovolně a máte právo jej kdykoli odvolat. Odvolání je možné provést bezplatně v písemné podobě, dopisem adresovaným Správci osobních údajů nebo e-mailem na info@hotel-arkada.cz. Odmítnutí či odvolání souhlasu nemá žádný dopad na výkon daného smluvního vztahu. Jste oprávněni kdykoli požadovat přístup k vašim údajům, které zpracováváme, jejich aktualizaci, úpravu, korekci, výmaz nebo přenesení. Dále máte právo žádat o omezení zpracování a vznést proti zpracování námitku. V takovém případě můžete svou žádost směřovat na Správce osobních údajů na e-mail info@hotel-arkada.cz. Za účelem ochrany vašeho soukromí Správce osobních údajů přijme nezbytná opatření k ověření vaší totožnosti před poskytnutím přístupu či provedením oprav. Pokud se domníváte, že Správce osobních údajů zpracovává, nebo by mohl zpracovávat jakékoli vaše údaje v rozporu s pravidly soukromého a osobního života, případně v rozporu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR), máte právo požadovat vysvětlení a/nebo nápravu dané situace u příslušného Správce osobních údajů. Bez ohledu na tuto skutečnost jste jako fyzická osoba oprávněni kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat, aby přijal kroky ve věci nápravy jakýchkoli porušení povinností Správců osobních údajů.

Kontaktní údaje Správce

SardaMedTech,s.r.o.

Provozovna Hotel Arkáda: nám. Svobody 32  Bučovice 68501

E-mail: info@hotel-arkada.cz

27.7.2021