• +420 517 383 470 (recepce)
  • +420 517 383 472 (restaurace)
  • info@hotel-arkada.cz
  • Náměstí Svobody 32, 685 01 Bučovice

Ubytovací řád

UBYTOVACÍ ŘÁD

Hotelu „Arkáda“
Náměstí Svobody 32
Bučovice, 68501
dále také jen „hotel“ nebo „ubytovatel“

provozovaného:

Sarda MedTech, s.r.o.
IČO: 27685691
DIČ: CZ27685691
se sídlem  Topolová 1418, Slavkov u Brna 68401
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 51958

1. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

 1.1. Ubytování hostů v hotelu „ Arkáda“ se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě hotel „Arkáda“ (dále jen „ubytovatel“) poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a ubytovaný (dále také jen „host“) se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem (dále také jen „smlouva“).

1.2. Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku formy postačí alespoň písemné potvrzení objednávky rezervace či vyplnění registrační karty

1.3. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb ubytovatele. Stanoví-li ubytovací smlouva něco jiného než tento ubytovací řád a/nebo ceník ubytovatele, použije se ubytovací smlouva.

1.4. Pokud ubytovaný nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování a k ní přiloženého ubytovacího řádu a/nebo ceníku ubytovatele nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v hotelu (dále jen „pochybení“), je ubytovatel oprávněn smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní doby, byl-li host na své pochybení ze strany hotelu upozorněn postupem dle ustanovení §2331 občanského zákoníku.
 

2. Uzavření smlouvy, rezervace

2.1. Ubytovaný je povinen provést objednávku ubytování u ubytovatele v písemné formě popř. provést rezervaci telefonicky a tuto následně u ubytovatele písemně potvrdit. Písemnou rezervací resp. potvrzením telefonické rezervace dle předchozí věty se rozumí objednávka učiněná prostřednictvím rezervačního formuláře, emailem na adresu ubytovatele nebo poštou zasílanou na adresu hotelu a/nebo provozovatele uvedenou v záhlaví tohoto ubytovacího řádu.

2.2. Jakmile ubytovatel obdrží od hosta objednávku v písemné formě nebo písemné potvrzení rezervace, vystaví hostovi zálohovou fakturu na zálohu znějící na výši 30% – 100% z předpokládané ceny ubytování, kterou zašle hostovi na adresu uvedenou hostem v objednávce dle bodu 2.1 tohoto článku. Ubytovaný je povinen zálohu uhradit ve lhůtě a dle podmínek uvedených v zálohové faktuře. Záloha není vyžadována pouze v případě pobytů rezervovaných sedm a méně kalendářních dnů před požadovaným dnem nástupu k ubytování. V takovém případě probíhá úhrada ceny ubytování v plné výši v okamžiku nástupu k ubytování.

2.3. K uzavření ubytovací smlouvy dochází okamžikem doručení písemné objednávky nebo písemného potvrzení rezervace ubytovateli nebo vyplněním registrační karty hosta.

  
3. Zrušení rezervace, odstoupení od smlouvy před nastoupením k ubytování, nedostavení se k čerpání ubytování

 3.1. Neuhradí-li host zálohu dle čl. I. odst. 2.2 řádně a/nebo včas, rezervace ubytování se marným uplynutím lhůty splatnosti zálohové faktury ruší.

3.2. Host je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování přede dnem nástupu k ubytování, a to i bez udání důvodu. Host je povinen doručit ubytovateli písemné oznámení o odstoupení od smlouvy. Ubytovatel je v takovém případě oprávněn účtovat hostovi storno poplatek, jehož výše bude vypočtena z výše uhrazené zálohy, přičemž sazba storno poplatku bude stanovena dle podmínek stanovených v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto ubytovacího řádu.

3.3. V případě, že se host nedostaví k čerpání ubytování do 24 hodin po sjednaném nástupu k ubytování, je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování a současně je oprávněn účtovat hostovi storno poplatek ve výši 100 % z výše uhrazené zálohy. Toto neplatí v případě, že zákazník o pozdějším nástupu na pobyt ubytovatele s předstihem, ne však později než 1 den před plánovaným nástupem k ubytování, telefonicky nebo písemně upozorní. Na formu upozornění se přiměřeně užijí podmínky stanovené v čl. 2. odst. 2.1 tohoto ubytovacího řádu.

4. Příjezd do hotelu

 4.1. Ubytovaný ohlásí svůj příjezd na recepci hotelu pověřenému pracovníkovi.

4.2. Na recepci předloží host svůj občanský průkaz, případně cestovní pas resp. jiný doklad své totožnosti (např. povolení k pobytu), podle něhož ověří pověřený pracovník ubytovatele totožnost hosta. Správnost svých osobních údajů a dobu pobytu stvrdí host podpisem na registrační kartě či v ubytovací knize ubytovatele.

4.3. Není-li sjednáno jinak, ubytovávání přijíždějících hostů probíhá od 15:00.

4.4. Při nástupu k ubytování host uhradí částku představující doplatek ceny za ubytování, tj. sjednanou cenu za ubytování poníženou o uhrazenou zálohu dle čl. 2. odst. 2.2 ubytovacího řádu. Po zaplacení doplatku ceny za ubytování vystaví ubytovatel hostovi daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu. Ustanovení poslední věty čl. 2. odst. 2.2 tím není dotčeno, v takovém případě vystaví ubytovatel hostovi daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu. Při nástupu k ubytování je ubytovatel oprávněn na hostovi vyžadovat předložení platební či kreditní karty jako garanci platby až do výše 100% předpokládané ceny za ubytování, ze které je ubytovatel po skončení ubytování oprávněn provést autorizaci platby odpovídající částce pokrývající skutečnou cenu za ubytování a ostatní náklady s ubytováním spojené, a to případně bez přítomnosti hosta (off-line), k čemuž host tím, že poskytne svou platební či kreditní kartu, dává svůj souhlas.

4.5. Ubytovatel je oprávněn při nástupu hosta k ubytování požadovat na hostovi složení peněžité kauce až do ve výši 1500,- Kč za pokoj. Kauce je vratná při odjezdu, a to v plné výši resp. výši ponížené za podmínek uvedených v čl. 7. tohoto ubytovacího řádu.

4.6. Pověřený pracovník recepce seznámí hosta s ubytovacím řádem, a to nejpozději ke dni nástupu hosta k ubytování.

4.7. Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Ubytovaný se zavazuje oznámit jejich přesný počet s dostatečným předstihem, aby byl Ubytovatel schopen pokoj připravit. Tento závazek platí i pro ubytování zvířete.

4.8. Včas nepřihlášené osoby do dne příjezdu nemusí ubytovatel ubytovat na přistýlce a může nabídnout ubytování ve dvoulůžkovém pokoji za cenu obsazení jednou osobou. Následující den se ubytovatel zavazuje přistýlku připravit, pokud to dispozice pokoje umožňuje.

4.9. Doba ubytování je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta a je zaznamenána v ubytovací knize či na registrační kartě. Doba ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem ubytovatele a musí být podložena zápisem v ubytovací knize či na registrační kartě.

4.10. Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy resp. domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.

5. Obecná pravidla ubytování

5.1. Host má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory hotelu a využívat služby s ubytováním spojené.

5.2  Při nástupu do ubytování obdrží host klíč od pokoje (dále jen „klíč“). Host je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození tohoto klíče, jakož i zpřístupnění klíče třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem příslušné smlouvy o ubytování, sjednané mezi hostem a ubytovatelem. Sankce za ztrátu, zničení, poškození jakož i zpřístupnění klíče dle předchozí věty jsou ve výši 300 Kč/ks.

5.3. Host je povinen:

5.4. Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:

5.5. Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí:

5.6     Pokud je zjevné, že je host pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, je hotel oprávněn odmítnout jeho ubytovaní.

5.7    V době od 22:00 hod. do 7:00 hod. host dodržuje noční klid, tj. neruší ostatní hosty ubytované v hotelu.

6. Práva a povinnosti ubytovatele

6.1.   Ubytovatel je povinen poskytnout klientovi pokoj ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv s ubytováním spojených.

6.2.  Při onemocnění nebo zranění hosta zajišťuje ubytovatel poskytnutí lékařské pomoci, eventuelně převoz do nemocnice. Náklady s tím spojené hradí host.

6.3.  V hotelových pokojích nebo společenských prostorách není z bezpečnostních důvodů vhodné ponechávat děti do 12 let bez dozoru dospělých.

6.4   Ubytovatel je povinen zajistit výměnu ložního prádla, osušek a ručníků provádět dle potřeby hosta, nejméně však jedenkrát za tři dny, dále při změně obsazení lůžka. Praní prádla si zajišťuje             hotel sám.

6.5   Úklid obsazeného pokoje se provádí denně. Úklid a dezinfekce sociálního zařízení se provádí denně dezinfekčními prostředky.

6.6. Po ukončení pobytu je proveden řádný úklid, dezinfekce hotelového pokoje a sociálního zařízení dezinfekčními prostředky.

6.7. Vedoucí hotelu může rozhodnout o omezení, ukončení provozu doplňkových služeb na omezenou dobu vzhledem k technickému stavu a podmínkám provozu, které by mohly ohrozit zdraví              hostů. V tomto případě hotel neposkytuje náhradu služby, jejíž cena není stanovena platným ceníkem.
7. Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu

7.1. Host si při svém konání počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.

7.2. Způsobí-li host svým jednáním na majetku ubytovatele škodu, bude vzniklá škoda hrazena ze složené zálohy dle čl. 4. odst. 4.5 ubytovacího řádu. Bude-li vzniklá škoda vyšší než kauce, je host          povinen tento rozdíl ubytovateli uhradit.

7.3 Odpovědnost ubytovatele za škodu na odložených věcech se řídí ust. § 2945 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7.4.Odpovědnost ubytovatele za škodu na vnesených věcech je omezena 100 násobkem ceny ubytování za jeden den. V ostatním se řídí ust. § 2946 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7.4. Ubytovatel neprovozuje hlídané parkoviště a neodpovídá tak za škodu způsobenou na dopravních prostředcích a věcech v nich ponechaných, nebude-li výslovně ubytovatelem prohlášené, že            takové věci převzal do své úschovy.
8. Ubytování zvířat

8.1. Se souhlasem hotelu mohou být spolu s hostem ubytováni i psi a jiná drobná zvířata hosta, a to za předpokladu, že je zvíře zdravé a během pobytu není na obtíž a neruší ostatní ubytované hosty . Cena za pobyt zvířat se účtuje dle platného ceníku. Majitel (nebo osoba doprovázející zvíře) je povinen na požádání personálu ubytovatele prokázat stav zvířete předložením platného očkovacího průkazu. Není dovoleno zanechávat zvířata na pokoji bez dozoru. Zvířata nesmějí ležet na lůžku, či jiném nábytku určeném k odpočinku hostů. Pohyb zvířat po veřejných prostorách hotelu je možný pouze s náhubkem a v doprovodu majitele (nebo osoby doprovázející zvíře). Majitel (nebo osoba doprovázející zvíře) v plném rozsahu odpovídá za poškození pokoje/majetku hotelu zvířetem.

9. Odjezd z hotelu

 9.1  Ubytovaný je povinen opustit pokoj, kde je ubytován, do 10:00. Neuvolní-li Host pokoj do 10:00 hod, je mu ubytovatel oprávněn účtovat smluvní pokutu za porušení povinnosti uvolnit pokoj nejpozději do 10:00 hod v částce 500,- Kč. Pokoj se považuje za uvolněný poté, co Host vyklidí z pokoje veškeré své věci, odevzdá klíč na recepci a pověřenému zaměstnanci Hotelu oznámí, že se odhlašuje z ubytování.

9.2 Klient oznámí odjezd recepci, která zajistí následnou kontrolu stavu pokoje a vyhotoví o tom Záznam (Check list). V případě poškození majetku, zcizení inventáře je proveden záznam o škodě na majetku zařízení. Klient v tomto případě odpovídá za škodu a bez výhrad souhlasí s úhradou škody.

9.3  Klient je oprávněn ukončit pobyt po uhrazení veškerých závazků k ubytovateli.

 

Tento Ubytovací řád vstoupil v platnost a účinnost dnem 1.1.2015.